Vol 7, No 6 (2021)

(JUNE), INTERNATIONAL EDUCATION AND RESEARCH JOURNAL

Table of Contents

Articles

Amar Kumar, Vishal .
PDF
Dr Harendra Kumar
PDF
Dr. Shalini Yadava
PDF
Dr. Ajay Kumar Swain, Dr. Suresh Kumar Tripathy
PDF
Cory Ross, Joshua Li, Hannah Ross
PDF
Joy Prakash Deb
PDF
Pooja Sharma
PDF
Kundan A. Brahmaniya, Dr. Chinmayee J Bhatt
PDF
Vikas ., Dr. Shefali Kapoor, Dr. Neha .
PDF
Dr. Sagarika Dash
PDF
Dr. Subir Pal, Dr. Soumen Mukherjee, Jayashree Das
PDF
Mr. Sam Vu Thang, Dr. Sapna M. S.
PDF
Mazta Swati
PDF
Dr. Dao Thi Thuy Anh
PDF
Dr. Tran Thi Bien
PDF
Dr. Pham Minh Phong
PDF
Akhilesh Kumar Verma
PDF
Dr. Vinay P. Raut
PDF
Bazila Surve, Rupali Sengupta
PDF
Dr. S. K. Tripathy
PDF
Raghavendra M. V Rao, Tiara Calvo, Frank Navarrete, Mahendra K. Verma, Abrar A Khan, R. K. Kudari, Kumar Ponnusamy, Siva Anoop Yella, Badam Aruna Kumari, Dilip Mathai
PDF
Dr. Anitaba Sukhdevsinh Gohil
PDF