(1)
डॉ. हेमन्त कडूणिया. ऋणात्मक कार्यशील पूंजी का विष्लेषण. ierj 2023, 9.