(1)
Dr. Naik Nikita V; Dr. Malakia Chintankumar G. CLINICAL APPLICATION OF TRIVIDHA PARIKSHA. ierj 2023, 9.