(1)
Ms. Jamdade P. K.; Mr. Patil Ravikiran; Mr. Patil Pratik; Mr. Rajurwar Rohit; Mr. Loya Tushar; Mr. Shaikh Amer; Mr. Shaikh Alfaiz. USE OF WASTE PLASTIC IN FLEXIBLE PAVEMENT ROAD CONSTRUCTION. ierj 2018, 4.