“યુવા બેરોજગારી ની સમસ્યાઓ” ગુજરાત રાજ્યના શિક્ષિત બેરોજગાર યુવાનોનો સામાજિક કાનૂની અભ્યાસ

Authors

  • રિઝવાણી પિન્કી અશોકકુમાર પીએચ.ડી, રિસર્ચ સ્કોલર, મોનાર્ક યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ
  • ડૉ. ઉદય દેશપાંડેય મોનાર્ક યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ

DOI:

https://doi.org/10.21276/IERJ24644053022366

Abstract

યુવા બેરોજગારી ની સમસ્યાઓગુજરાત રાજ્યના શિક્ષિત બેરોજગાર યુવાનોનો સામાજિક કાનૂની અભ્યાસ

References

I. બેરોજગારોની સમસ્યાઓ અને તેમના ઉકેલો; ડૉ.બિનોદ કુમાર સિન્હા દ્વારા

II. શિક્ષિત યુવા અને બેરોજગારી સામાજિક-આર્થિક પરિપ્રેક્ષ્ય (પેપરબેક, ડો. કરણમ વિશ્વ ભૂષણ દ્વારા)

III. જાતિ દ્વારા ભારતમાં વસ્તી વૃદ્ધિ અને બેરોજગારીના વલણો: કેટલાક પ્રતિબિંબ, પ્રભાકર એન આર દ્વારા

IV. ભારતમાં બેરોજગારીની સમસ્યા; પ્રોફે.ચેતનાબેન કંસાગરા (પ્રવીણ પ્રકાશન પ્રા. લિ., રાજકોટ)

Additional Files

Published

15-06-2024

How to Cite

રિઝવાણી પિન્કી અશોકકુમાર, & ડૉ. ઉદય દેશપાંડેય. (2024). “યુવા બેરોજગારી ની સમસ્યાઓ” ગુજરાત રાજ્યના શિક્ષિત બેરોજગાર યુવાનોનો સામાજિક કાનૂની અભ્યાસ. International Education and Research Journal (IERJ), 10(6). https://doi.org/10.21276/IERJ24644053022366