અમદાવાદ શહેર અને સરહદી વિસ્તાર બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસનું માળખું અને તેની કાર્ય પધ્ધતિ નો વિશ્લ્રેષણાત્મક અભ્યાસ

Authors

  • રાજપૂત થાનાભાઈ વરજાગાભાઈ પીએચ.ડી, રિસર્ચ સ્કોલર, મોનાર્ક યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ
  • ડૉ. અમિતકુમાર શાહ મોનાર્ક યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ

DOI:

https://doi.org/10.21276/IERJ24711787643632

Abstract

અમદાવાદ શહેર અને સરહદી વિસ્તાર બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસનું માળખું અને તેની કાર્ય પધ્ધતિ નો વિશ્લ્રેષણાત્મક અભ્યાસ

References

I. ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ, 1951 ગુજરાતીમાં 2021-22 આવૃત્તિ (કાયદાનું ગૃહ)

II. ગુજરાત પોલીસ એક્ટ અંગ્રેજીમાં - ગુજરાતી ડિગ્લોટ એડિશન | મિલાન દ્વારા

III. તાજેતરના સુધારાઓ અને મહત્વપૂર્ણ ચુકાદાઓ સાથે ગુજરાત પોલીસને લગતા અન્ય કાયદાઓ સાથે ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ | ડી.કે.શર્મા

Additional Files

Published

15-06-2024

How to Cite

રાજપૂત થાનાભાઈ વરજાગાભાઈ, & ડૉ. અમિતકુમાર શાહ. (2024). અમદાવાદ શહેર અને સરહદી વિસ્તાર બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસનું માળખું અને તેની કાર્ય પધ્ધતિ નો વિશ્લ્રેષણાત્મક અભ્યાસ. International Education and Research Journal (IERJ), 10(6). https://doi.org/10.21276/IERJ24711787643632