પંચમહાલ જિલ્લામાં આવેલ ઐતિહાસિક સ્થળો

Authors

  • રામી કિશોરકુમાર જેન્તીભાઈ પીએચ.ડી, રિસર્ચ સ્કોલર, શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી ગોધરા
  • ડૉ. દક્ષા એમ. પટેલ એસોસીયેટ પ્રોફેસર, ઈતિહાસ વિભાગ, શ્રી. ટી. એસ. આર્ટસ કોલેજ, કોઠંબા, તા. લુણાવાડા, જી. મહીસાગર

DOI:

https://doi.org/10.21276/IERJ24473742793072

Abstract

પંચમહાલ જિલ્લામાં આવેલ ઐતિહાસિક સ્થળો

References

I. પટેલ, દક્ષા, 'સ્વતંત્રતા આંદોલનમાં પંચમહાલ જિલ્લાનું પ્રદાન' (ઈ.સ. 1857 થી 1947), ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ઈતિહાસ વિષયમાં પીએચ.ડી ની પદવી માટે રજૂ કરવામાં આવેલ સંશોધન મહાનિબંધ, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ, 2011

II. એજન, પૃ.20

III. https://gu.m.wikipedia.org/wiki/panchmahal_district

IV. રાજગોર, શિવપ્રસાદ, 'ગુજરાતી વિશ્વકોશ' ખંડ 11, ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ, પ્રથમ આવૃત્તિ, 1999, પૃ. 71-72

V. પંડિત,અમર, 'પ્રવાસન ગુજરાત' અમદાવાદ, પ્રથમ આવૃત્તિ, 2009, પૃ. 31-32

VI. History of Gujarat, September, 14, 2020

VII. પટેલ, અશોક, 'પ્રવાસન : ગુજરાત' અમદાવાદ, બીજી આવૃત્તિ, 2014 પૃ. 86-87

VIII. મુંબઈ સમાચાર, 1 નવેમ્બર, 2023

IX. દેસાઈ, રમણલાલ, 'પાવાગઢ ' , વડોદરા, પ્રથમ આવૃત્તિ, 1920, પૃ. 20-21

X. સોલંકી, પુરુષોત્તમ, 'પાવાગઢના પ્રવાસે', રન્નાદે પ્રકાશન, અમદાવાદ, પ્રથમ આવૃત્તિ, જુન 2003, પૃ.7

XI. મુંબઈ સમાચાર, પૂર્વોકત

XII. 'ગુજરાત રાજ્ય સર્વગ્રહ' (ગેઝેટિયર), પંચમહાલ જિલ્લો,પ્રથમ આવૃત્તિ,2017, પૃ.520

XIII. સોલંકી, પુરુષોત્તમ, પૂર્વોક્ત, પૃ.26

XIV. 'ગુજરાત રાજ્ય સર્વગ્રહ' પંચમહાલ જીલ્લો, પૂર્વોક્ત, પૃ.520-521

XV. https://gu.m.wikipedia.org/wiki/kevada_Mosque

XVI. સોલંકી, પુરુષોત્તમ, પૂર્વોક્ત, પૃ.29

XVII. https://gu.m.wikipedia.org/wiki/kevada_Mosque

XVIII. 'ગુજરાત રાજ્ય સર્વગ્રહ' પંચમહાલ જીલ્લો, પૂર્વોક્ત, પૃ.521

XIX. સોલંકી, પુરુષોત્તમ, પૂર્વોક્ત, પૃ.27

XX. 'ગુજરાત રાજ્ય સર્વગ્રહ' પંચમહાલ જીલ્લો, પૂર્વોક્ત, પૃ.520-521

XXI. દેસાઈ, રમણલાલ, પૂર્વોક્ત, પૃ.22

XXII. સોલંકી, પુરુષોત્તમ, પૂર્વોક્ત, પૃ.27

XXIII. https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:sahar_ki_Masjid_Desc.jpg

XXIV. ગુજરાત રાજ્ય સર્વગ્રહ' પંચમહાલ જીલ્લો, પૂર્વોક્ત, પૃ.607

XXV. સોલંકી, પુરુષોત્તમ, પૂર્વોક્ત, પૃ.18

XXVI. ગુજરાત રાજ્ય સર્વગ્રહ' પંચમહાલ જીલ્લો, પૂર્વોક્ત, પૃ.519

XXVII. સોલંકી, પુરુષોત્તમ, પૂર્વોક્ત, પૃ.30

Additional Files

Published

16-01-2024

How to Cite

રામી કિશોરકુમાર જેન્તીભાઈ, & ડૉ. દક્ષા એમ. પટેલ. (2024). પંચમહાલ જિલ્લામાં આવેલ ઐતિહાસિક સ્થળો. International Education and Research Journal (IERJ), 10(1). https://doi.org/10.21276/IERJ24473742793072