1.
પૃથ્વીરાજસિંહ ડી. મહીડા, ડો. અશોક બી. ત્રિવેદી. પંચમહાલ જિલ્લામાં અનુસૂચિત જનજાતિના પરિવારો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા પડકારો પરનો અભ્યાસ. ierj [Internet]. 2023 Nov. 15 [cited 2024 Jul. 12];9(11). Available from: http://ierj.in/journal/index.php/ierj/article/view/3208