પૃથ્વીરાજસિંહ ડી. મહીડા, and ડો. અશોક બી. ત્રિવેદી. “પંચમહાલ જિલ્લામાં અનુસૂચિત જનજાતિના પરિવારો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા પડકારો પરનો અભ્યાસ”. International Education and Research Journal (IERJ) 9, no. 11 (November 15, 2023). Accessed July 12, 2024. http://ierj.in/journal/index.php/ierj/article/view/3208.