[1]
Shailesh P Bendale, Harshvardhan Kadam, Madhura Gajendragadkar, Rohit Chougule, and Rohit Bapat, “MEGA MART BI SOLUTION (RETAIL)”, ierj, vol. 3, no. 3, Mar. 2017.