[1]
પૃથ્વીરાજસિંહ ડી. મહીડા and ડો. અશોક બી. ત્રિવેદી, “પંચમહાલ જિલ્લામાં અનુસૂચિત જનજાતિના પરિવારો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા પડકારો પરનો અભ્યાસ”, ierj, vol. 9, no. 11, Nov. 2023.