પૃથ્વીરાજસિંહ ડી. મહીડા and ડો. અશોક બી. ત્રિવેદી (2023) “પંચમહાલ જિલ્લામાં અનુસૂચિત જનજાતિના પરિવારો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા પડકારો પરનો અભ્યાસ”, International Education and Research Journal (IERJ), 9(11). Available at: http://ierj.in/journal/index.php/ierj/article/view/3208 (Accessed: 12 July 2024).