Dr. Pinki Kumari. 2019. “DAHEJ PRATHA KA BHARTIYA SAMAJ PAR PRABHAV”. International Education and Research Journal (IERJ) 5 (12). http://ierj.in/journal/index.php/ierj/article/view/1921.