પૃથ્વીરાજસિંહ ડી. મહીડા; ડો. અશોક બી. ત્રિવેદી. પંચમહાલ જિલ્લામાં અનુસૂચિત જનજાતિના પરિવારો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા પડકારો પરનો અભ્યાસ. International Education and Research Journal (IERJ), [S. l.], v. 9, n. 11, 2023. Disponível em: http://ierj.in/journal/index.php/ierj/article/view/3208. Acesso em: 12 jul. 2024.