પૃથ્વીરાજસિંહ ડી. મહીડા, & ડો. અશોક બી. ત્રિવેદી. (2023). પંચમહાલ જિલ્લામાં અનુસૂચિત જનજાતિના પરિવારો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા પડકારો પરનો અભ્યાસ. International Education and Research Journal (IERJ), 9(11). Retrieved from http://ierj.in/journal/index.php/ierj/article/view/3208