(1)
પૃથ્વીરાજસિંહ ડી. મહીડા; ડો. અશોક બી. ત્રિવેદી. પંચમહાલ જિલ્લામાં અનુસૂચિત જનજાતિના પરિવારો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા પડકારો પરનો અભ્યાસ. ierj 2023, 9.