(1)
Duc Thang Nguyen; Assoc. Prof. Thi Thuc Nguyen; Assoc. Prof. Thi Lan Huong Nguyen; Hien Mai. ECOTOURISM IN THANH HOA, VIETNAM. ierj 2021, 7.