IMPACT OF SUB-DIMENSIONS OF LIFE INDEX OF CITIES ON THE EDUCATION INDEX

Authors

  • Seda BAĞDATLI KALKAN Assist. Prof. Dr, International Trade Department, İstanbul Commerce University, İstanbul, Turkey
  • Özlem DENİZ BAŞAR Assoc. Prof. Dr, Business Department, İstanbul Commerce University, İstanbul, Turkey
  • Münevver TURANLI Prof. Dr, Business Department, İstanbul Commerce University, İstanbul, Turkey
  • Halit ÖZDEN Prof. Dr, International Trade Department, İstanbul Commerce University, İstanbul, Turkey

Abstract

In this study which is named as Impact of Sub-dimensions of life index of cities on the Education Index, it is aimed to measure the impact of education index values of cities in Turkey on the environment, health, social life, safety and working life indices which form the sub-dimensions of life indices of cities, by using oridnal logistic regression analysis. As a result of the analysis, it is found out that education index values are influenced by health, working and social life index values.

References

I. Akkuş, Ö., Türkan, S., & Tatlıdil, H. (2010). Sıralı Bağımlı Değişken Modeli ve Diskriminant Analizi'nin Ticari Bankaların Mali Performanslarına Göre Sınıflandırılmasında Kullanımı. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, s. 319-332.

II. Alpaygut, S. (2017), Öğrenci Velilerinin Özel Okullardan Memnuniyet Düzeylerinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(2), s. 355-368.

III. Chen, C.-K., & Hughes, J. (2004). Using Ordinal Regression Model to Analyze Student Satisfaction Questionnaires. IR Applications, s. 1-13.

IV. Erilli, N. A., (2014), “TR72 Bölgesi İlçelerinin Sosyo-Ekonomik Verilere Göre Bulanık Kümeleme Analizi İle Sınıflandırılması”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt 10, Yıl 10, Sayı 2.

V. Gürsakal G., ve K. B. Öngen, (2008) Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXVII, Sayı 1, s. 1-14.

VI. Kalaycı, Ş. (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

VII. Karagöz, Y. (2016). SPSS ve AMOS 23 Uygulamalı İstatistiksel Analizler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

VIII. Powers, D., & Xie, Y. (2000). Statistical Mehod for Categorical Data Analysis. USA: Academic Press.

IX. Sakarya, A., Ç. İbişoğlu. (2015) Türkiye’de İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksinin Coğrafi Ağırlıklı Regresyon Modeli İle Analizi, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 32, s.211-238.

X. Selim, S. (2009). 2004 yılında Avrupa Birliği’ne Aday Olan Ülkelerdeki Eğitim Sisteminden Duyulan Memnuniyet Üzerine Bir Araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2), s. 249-258.

XI. Şenkal Sezer, F , Vural Arslan, T . (2016). Eğitim Yapılarında Fiziksel Çevre Kalitesinin Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 21 (2), 25-42.

XII. Şerbetçi, A., & Özçomak, M. (2014). Sıralı Lojistik Regresyon Analizi ile İstatistik ve Ekonometri Derslerinde Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, s. 90-110.

XIII. TUIK, (2016a), İllerde yaşam Endekis ile İlgili Açıklamalar, Çevrimiçi: http://www.tuik.gov.tr/HbGetir.do?id=24561&tb_id=4, Erişim tarihi, 10.12.2017.

XIV. TUIK, (2016b), İllerde Yaşam Endeksi İl Sıralamaları ve Endeks Değerleri, Çevrimiçi: http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1106, Erişim tarihi, 05.12.2017.

XV. Uysal, F. N., T. Ersöz, F. Ersöz, (2017), Türkiye’deki İllerin Yaşam Endeksinin Çok Değişkenli İstatistik Yöntemlerle İncelenmesi, Ekonomi Bilimleri Dergisi Cilt 9, No 1, ISSN: 1309-8020, s.49-65

XVI. Yakut, E., Gündüz, M., & Demirci, A. (2015). İnsani Kalkınmışlık Düzeyinin Sınıflandırma Başarılarının Karşılaştırılmasında Sıralı Lojistik Regresyon Analizi ve Yapay SinirAğları Yöntemlerinin Kullanılması. İşletme Araştırmaları Dergisi, s. 172-199.

XVII. Yavuz, S., Deveci, M., Karabulut, T., & Şentürk, E. (2014). Sıralı Lojistik Regresyon Analiziyle Üniversite Öğrencilerinin Kent Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Erzincan Üniversitesi Örneği. Cumhuriyet Universitesi Journal of Economics and Administrative Sciences, 15(1), 95-114.

Additional Files

Published

15-01-2018

How to Cite

Seda BAĞDATLI KALKAN, Özlem DENİZ BAŞAR, Münevver TURANLI, & Halit ÖZDEN. (2018). IMPACT OF SUB-DIMENSIONS OF LIFE INDEX OF CITIES ON THE EDUCATION INDEX. International Education and Research Journal (IERJ), 4(1). Retrieved from http://ierj.in/journal/index.php/ierj/article/view/1476